Regler for...

 

-Årsrapporten - klik her

-Regler for virksomheders selvangivelse - klik her

Regler for Årsrapporten

Kravene til udarbejdelse af årsrapport samt revision heraf, findes i Årsregnskabsloven.

§ 10 a.
Hvis årsregnskabet er revideret, skal det i tilknytning til ledelsespåtegningen, jf. § 9, oplyses, hvis generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan i en virksomhed, der opfylder betingelserne i § 135, stk. 1, 3. pkt., har truffet beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.«

§ 135, stk. 1-3.
»En virksomhed, der har pligt til at udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller D, skal lade sit årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab revidere af en eller flere revisorer, jf. dog 3. pkt. En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan vælge at lade revisionen efter 1. pkt. udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder, jf. dog stk. 2 og 3. En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis virksomheden i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser, jf. dog stk. 2 og 3:

  1. En balancesum på 4 mio. kr.,

  2. en nettoomsætning på 8 mio. kr. og

  3. et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt., og undtagelsen i stk. 1, 3. pkt., gælder ikke for erhvervsdrivende fonde, jf. § 3, stk. 1, nr. 3.
Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt., og undtagelsen i stk. 1, 3. pkt., gælder ikke for virksomheder, der besidder kapitalandele i andre virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse på en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse, hvis virksomheden og de virksomheder, den besidder kapitalandele i og udøver betydelig indflydelse på, i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet tilsammen overskrider to af størrelserne i henholdsvis § 7, stk. 2, nr. 1, og stk. 1, nr. 1-3. Beregningsreglerne i § 110 finder tilsvarende anvendelse på beregningen efter 1. pkt.«

Regler for virksomheders selvangivelse

Kravene til selskabers selvangivelse findes i Selskabsloven, Skattekontrolloven samt Mindstekravsbekendtgørelsen

Selskaber skal indberette regnskabsoplysninger direkte i deres selvangivelse. Skatteregnskabet og andet regnskabsmateriale skal ikke indsendes til SKAT, med mindre SKAT beder om det.

  • Fristen er senest seks måneder efter indkomstårets udløb.

  • Der kan indberettes i TastSelv frem til fristen.

  • Udløber indkomståret i perioden 1. februar til 31. marts, er fristen senest 1. august samme år.

  • Selvangives der ikke rettidigt, pålægges selskabet at betale et skattetillæg på 200 kr. for hver dag fristen overskrides – dog højest 5.000 kr.

  • Er linket til indberetning ikke synligt i TastSelv Erhverv, kan det skyldes, at denne indberetningsmulighed ikke er tilmeldt. Du tilmelder under Administration – Tilmeldingsoplysninger.

Sambeskattede selskaber

Sambeskattede selskaber skal oplyse sambeskatningsindkomsten på blanketten Hjælpeskema til sambeskatning til selskabsselvangivelsen (blanket 05.027) til SKAT sammen med selvangivelsen. Selskabet kan vælge at indsende blanketten her som dokumentation. Sambeskattede selskaber skal bruge beløbsgrænserne på selskabernes samlede nettoomsætning, når det udfylder selvangivelsen. Felterne om regnskabsoplysninger skal udfyldes for hvert enkelt selskab for sig.

Samlet nettoomsætning under 500.000 kr. eller over 100.000 kr.

Er den samlede nettoomsætning for selskaberne og fondene under 500.000 kr. eller over 100 mio. kr., er selskabet/fonden fritaget for at udfylde regnskabsoplysninger i selvangivelsen.

Samlet nettoomsætning mellem 500.000 kr. og 100 mio. kr.

Regnskabsoplysninger indberettes i selvangivelsen for alle omfattede selskaber. Det gælder også små selskaber med nettoomsætning under 500.000 kr.

Samlet nettoomsætning over 100.000 kr.

Er den samlede nettoomsætning over 100 mio. kr., skal selskabet sende skatteregnskab til SKAT sammen med selvangivelsen for alle omfattede selskaber. Det gælder også selskaber, der sambeskattes efter selskabsskattelovens §31A, som året før var sambeskattet efter selskabsskattelovens §31A eller som efterbeskattes af genbeskatningssaldo.

Ændret regnskabsperiode eller sambeskatningsforhold

Ændringer i regnskabsperioden skal oplyses til SKAT på blankettenRegnskabsperiodeomlægning for selskaber og fonde mv. (blanket 05.030). Det skal ske hurtigst muligt og inden udløbet af det indkomstår, som ønskes omlagt.

Er der sket ændring i sambeskatningsforhold, skal det oplyses på blanketten Ændring af sambeskatningsforhold (blanket 05.031). Det skal ske hurtigst muligt efter selskabets indtræden henholdsvis udtræden.

Blanketterne kan indsendes som vedhæftet fil via SKATs e-mail-formular i TastSelv Erhverv som dokumentation.

Blanketten kan indsendes som vedhæftet fil via SKATs e-mailformular i TastSelv Erhverv.

 
 

 

Nemindberet ApS

Algade 50, 2..tv.

DK-4000 Roskilde

CVR. nr.: 40788484

Vi har fravalgt vores åbne telefonbetjening, for at kunne holder de skarpe priser til dig. Udfyld kontaktformularen - Klik her - eller send os en mail. Vi kontakter dig.

  • LinkedIn Social Ikon
  • Facebook

Du kan stole på os, vi sælger ikke dine personlige data.

Klik på nedenstående link, hvis du er til

"livrem & seler"